DLA PRZEWOŹNIKA

Zasady weryfikacji
 

DLA PRZEWOŹNIKA

Zasady weryfikacji

ZASADY WERYFIKACJI PRZEWOŹNIKÓW FAKTYCZNYCH

1. Zasady niniejsze mają zastosowanie do umów przewozu i/lub spedycji zawartych przezGTC POLAND Sp. z o.o. (dalej: Zleceniodawca) z przewoźnikami i/lub spedytorami (dalej: Zleceniobiorca). Zasady nie mają wpływu na inne postanowienia zawarte w zleceniach na podstawie których strony zawarły poszczególną umowę.

 1. Zleceniobiorca, w każdym przypadku skorzystania z podwykonawcy, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych Zasad.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy przewozu z podwykonawcą w formie pisemnej (w tym w wersji elektronicznej).
 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
  1) zachowania należytej staranności w doborze przewoźników faktycznych, przez co rozumie się wybór takich firm przewozowych, które dają rękojmie właściwego wykonania powierzonych im czynności przewozowych, czyli wybór takich firm przewozowych, które:
  a) posiadają wymagane przepisami licencje, koncesje i/lub zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności,
  b) posiadają własną polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika z pełnym zakresem ubezpieczenia, przez co rozumie się brak wyłączeń dotyczących ochrony dla wybranego rodzaju mienia przyjmowanego do przewozu oraz z sumą gwarancyjną na zdarzenie nie niższą niż górna granica odpowiedzialności Ubezpieczającego za szkodę, określona w art. 65-70 i 80-85 Prawa przewozowego i/lub art. 17, 23 i 25 Konwencji CMR,
  c) udostępniły dokumenty stanowiące podstawę prowadzonej działalności przewozowej, w tym: wpis do ewidencji działalności lub wypis z CEIDG, lub KRS, NIP, REGON oraz zezwolenia i/lub licencje na prowadzenie działalności przewozowej, jeżeli są wymagane;
  2) sprawdzenia wiarygodności przewoźnika faktycznego poprzez weryfikację otrzymanych od podwykonawcy dokumentów (kopii) potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu towarów:
   KRS – na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/,
   wypis z CEIDG – na stronie https://prod.ceidg.gov.pl
   NIP i Regon – na odpowiednich stronach internetowych np.: Głównego Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl i/lub CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pli/lub INFOR: http://www.infor.pl/kalkulatory /regonnip.html
   licencji transportowych i/lub zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika – na stronach internetowych GITD: http://gitd.gov.pl/botm/index.php i/lub CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl
   polisy lub certyfikatu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC przewoźnika.
  3) Zlecając przewóz towaru nowemu przewoźnikowi faktycznemu, któremu Zleceniobiorca nie zlecał wcześniej przewozów, Zleceniobiorca dodatkowo zobowiązany jest do sprawdzenia wiarygodności tego przewoźnika poprzez:
  a) telefoniczny kontakt z przewoźnikiem faktycznym na numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego w jego siedzibie i telefoniczne potwierdzenie złożenia przez niego oferty przewozu lub przyjęcia zlecenia, przy czym ZALECA się, aby Zleceniobiorca samodzielnie ustalił nr telefonu (np. w korzystając z zasobów internetowych) i odnotował nazwisko osoby rozmówcy po zakończeniu rozmowy,
  b) weryfikację otrzymanych od przewoźnika kopii dokumentów:
   KRS – na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/
   wypis z CEIDG – na stronie https://prod.ceidg.gov.pl
   NIP i Regon – na odpowiednich stronach internetowych np.: Głównego Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl i/lub CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl i/lub INFOR: http://www.infor.pl/kalkulatory /regonnip.html
   licencji transportowych i/lub zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika – na stronach internetowych GITD: http://www.gitd.gov.pl/dla- przedsiebiorcow/licencje/przewoz-rzeczy/wykaz-waznych-decyzji-administracyjnych2 i/lub CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl
  W przypadku podwykonawcy zagranicznego, dokonanie weryfikacji w kraju rejestracji przewoźnika faktycznego, np. za pomocą europejskiego portalu e-sprawiedliwość: https://e-justice.europa.eu/content_business _registers_ in_member_states-106-pl.do lub europejskiego rejestru VAT: http://ec.europa. eu/taxation_customs/vies/?locale=pl c) potwierdzenie w oparciu o uzyskany dokument, że przewoźnik faktyczny posiada własną polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, właściwą dla prowadzonego rodzaju działalności przewozowej i obejmującą towary zlecane do przewozu oraz właściwy dla przewozu zakres terytorialny (przewozy krajowe i/lub przewozy międzynarodowe i/lub przewozy kabotażowe na terenie krajów UE lub na terenie Niemiec).
 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie zlecać usługi dalszym przewoźnikom spedytorom (dalszym przewoźnikom umownym). Zleceniobiorca może zlecić przewóz wyłącznie przewoźnikowi faktycznemu, który przewóz wykona.
 2. Zleceniobiorca, w umowach przewozu zawieranych z przewoźnikami faktycznymi lub w kierowanych do nich zleceniach zobowiązany jest zastrzec, że:
  1) Zabrania się im zlecania przewozów jakimkolwiek kolejnym (dalszym) przewoźnikom – przewoźnicy ci muszą te przewozy wykonywać osobiście,2) Przy przyjmowaniu towaru do przewozu przewoźnik ma obowiązek:
  a) sprawdzenia dostarczonej mu dokumentacji pod względem kompletności oraz zgodności ze stanem rzeczywistym przesyłki (ilość, waga, cechy i numery towaru) oraz otrzymanym zleceniem przewozowym,
  b) sprawdzenia stanu jakościowego przesyłki przygotowanej do przewozu oraz, w przypadku takiej konieczności, zgłoszenie uwag na liście przewozowym,
  c) sprawdzenia stanu przygotowania przesyłki do przewozu oraz, w przypadku takiej konieczności, odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia towaru dla dalszych czynności przewozowych,
  d) należytego rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku na pojeździe,
  e) potwierdzenia przyjęcia przesyłki do przewozu poprzez wpisanie w list przewozowy numerów rejestracyjnych pojazdów oraz potwierdzenie otrzymania towaru do przewozu zgodnie z postanowieniami Prawa Przewozowego.

3) Przy wydawaniu przesyłki odbiorcy mają oni obowiązek: a) sprawdzenia czy ładunek jest dostarczony do miejsca (na adres) wskazanego przez nadawcę,
b) otrzymania pokwitowania odbioru opatrzonego pieczęcią i/lub podpisem odbiorcy, a w przypadku gdy odbiorca nie prowadzi działalności gospodarczej sprawdzenie jego danych z dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości i pokwitowania odbioru jego podpisem.
4) w przypadku utrudnień w realizowaniu umowy przewozu przewoźnik faktyczny ma obowiązek kontaktować się jedynie ze zlecającym przewóz lub nadawcą przesyłki.

7. Zleceniobiorca, w umowach przewozu zawieranych z przewoźnikami faktycznymi lub w kierowanych do nich zleceniach zobowiązany jest zastrzec, że zobowiązani są oni do przestrzegania następującej Klauzuli postojowej:
1) Kierowca nie może pozostawić środka transportu wraz towarem bez nadzoru. 2) Przez pozostawienie środka transportu wraz towarem bez nadzoru rozumie się fizyczne opuszczenie przez kierowcę kabiny środka transportu i pozostawienie pojazdu wraz z towarem bez opieki w miejscu nie dozorowanym, w taki sposób, że w przypadku zdarzenia szkodowego kierowca nie będzie mógł bezzwłocznie zareagować w celu niedopuszczenia do powstania szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów. 3) Za pozostawienie środka transportu wraz towarem bez nadzoru nie uważa się pozostawienia środka transportu, które związane jest z:

a) koniecznym postojem wymuszonym przepisami o czasie pracy kierowców,
b) koniecznym postojem wymuszonym przepisami regulującymi zasady odbierania tygodniowych odpoczynków w kabinach pojazdów,
c) operacjami załadunku, doładunku i rozładunku (w tym także w czasie oczekiwania na rozpoczęcie tych czynności),
d) koniecznością załatwienia formalności granicznych, finansowych i celnych związanych z realizacją transportu,
e) koniecznością załatwienia formalności związanych z przeprawą promową,
f) koniecznością zatankowania paliwa i/lub wymiany płynów eksploatacyjnych,

g) koniecznością skorzystania z toalety na stacji paliw lub parkingu,
h) nagłym pogorszeniem się warunków atmosferycznych, umożliwiających dalszą bezpieczną jazdę,
i) nagłym i udokumentowanym przez lekarza zachorowaniem lub zasłabnięciem kierowcy,
j) wezwaniem pomocy po awarii lub wypadku drogowym,
k) wykonaniem poleceń policji lub innych uprawnionych służb, 4) pozostawienie środka transportu wraz towarem z przyczyn określonych w pkt 3) lit. a), f) i g) musi mieć miejsce na oświetlonych parkingach przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych, a środek transportu musi zostać zabezpieczony poprzez wyjęcie kluczyka ze stacyjki, zamknięcie zamków i innych otworów oraz uruchomienie systemów alarmowych lub innych zabezpieczeń będących na wyposażeniu środka transportu. 5) pozostawienie środka transportu wraz towarem z przyczyn określonych w pkt 3) lit. b) musi mieć miejsce na oświetlonych parkingach przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych, usytuowanych przy stacjach benzynowych, motelach, hotelach, restauracjach, barach, urzędach celnych, przejściach granicznych lub miejscach przepraw promowych położonych na trasie przewozu, a środek transportu musi zostać zabezpieczony poprzez wyjęcie kluczyka ze stacyjki, zamknięcie zamków i innych otworów oraz uruchomienie systemów alarmowych lub innych zabezpieczeń będących na wyposażeniu środka transportu. 6) Za pozostawienie środka transportu wraz towarem bez nadzoru nie uważa się również pozostawienia środka transportu wraz z towarem na parkingu strzeżonym lub dozorowanym, który świadczy tego typu usługę i wystawia przewoźnikowi kwit przyjęcia środka transportu pod pieczę/dozór lub na terenie bazy transportowej, albo innego miejsca prowadzenia działalności Ubezpieczającego, pod warunkiem, że miejsce to jest ogrodzone, zamknięte i oświetlone w godzinach nocnych.

8. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przekazania Zleceniodawcy informacji dotyczącej przewoźnika uprawnionego do odbioru przesyłki: danych osobowych (nazwa i/lub imię, nazwisko) i numeru rejestracyjnego pojazdu oraz imię i nazwisko kierowcy i numer jego dokumentu tożsamości.